Oppheita budsjettdebatt i kommunestyret

Det blei ikkje gjort eit einaste vedtak i løpet av dei første tre timane då kommunestyret var samla til handsaming av Sola-budsjettet torsdag.

Tekst:

Publisert:

Solabladet.no
Solabladet A/S

Debatten raste mellom fleirtalet og mindretalet, der både detaljar i motpartane sine budsjettforslag og eigedomsskatt som tema blei kraftig diskutert. Det var ikkje uventa Frp, H og KrF sitt forslag som til slutt blei vedtatt, med 27 stemmer mot 12 på SV, Sp, A og V sitt forslag. Men vegen dit blei lang for kommunestyrerepresentantane og dei frammøtte.
- Me har plussa på 30 millionar meir i forhold til 2005-nivå. Rådmannen har advart mot lånegjelda. Enkeltinvesteringar tas heilt ut, medan andre blir utsett. Det er viktig for oss at me får eit jamnt investeringsnivå på 100 millionar kroner for å få ein forutseibar økonomisk situasjon, sa Ole Ueland (H) i innleiinga på vegne av fleirtalet H, Frp og KrF.
Ueland peika på at tenestenivået blir vidareført i deira budsjettforslag, samstundes som ein reduserer investeringsnivået til ca. 100 millionar kroner pr. år.

Det alternative budsjettforslaget frå mindretalet A, SV, Sp og V blei presentert av Bjørg Sandal (A). Ho trakk fram at utgangspunktet for dette budsjettforslaget er den nasjonale politikken som blir ført av den nye regjeringa, og har eit spesielt fokus på oppvekst og levekår.
- Me har brukt nokre av pengane våre til å styrke drifta, og så brukar me resten til det som skal sikre framtida. Me er opptatt av dei som kjem etter oss, og gjer dette ved å gjere det nokre her meiner er aldeles ugreitt: Innføring av eigedomsskatt, sa Sandal.
Ho forklarte at mindretalet sitt budsjettforslag legg opp til å bruke ti millionar kroner mindre enn det rådmannen har lagd opp til i investeringsbudsjettet. Dei foreslo å bruke totalt 2,9 millionar kroner meir enn rådmannen innafor skule, PPT, barnehagar og Grannes ressurssenter, 1,69 millionar kroner meir innan levekår og 100.000 kroner meir til kultur - totalt sett 6,03 millionar kroner i påplussingar.

Debatten varte lenge og var til tider krass mellom partane. Tom Henning Slethei (Frp) peika på at det finst to svært tydelege politiske forskjellar i Sola no, og meinte at det er sunt.
- Vårt budsjettforslag ligg til grunn utan eigedomsskatt. Dersom me ikkje vel å ta ut eigedomsskatt i løpet av dei neste åra, må me gjere ein del prioriteringar. Me vel at kommunen sine innbyggarar kan bruke 3000-4000 kroner akkurat som dei vil. Det er lagd opp til eit budsjett som er ei stabil investering, kommenterte Slethei.
Jan Sigve Tjelta (KrF) følgde opp med å seie at den nye regjeringa har gitt signal om styrking av kommunane.
- I Rogaland gjorde dei dette ved å tildele Sola kommune minst per innbyggar. Dette er eit signal som me folkevalde må ta på alvor. Denne uroa om kva som vil skje med framtidige overføringar blir forsterka ved at sentrale politikarar varslar at det må sjåast på ordninga med tilbakeføring av selskapsskatt. Årets overføringar var mindre enn fordelen med selskapsskatt. Med andre ord: Viss regjeringa gjer noko meir enn å sjå på selskapsskatten, er det stor fare for at Sola kanskje allereie neste år kjem dårlegare ut med den nye regjeringa enn med den tidlegare samarbeidsregjeringa. Desse signala tar me i KrF svært alvorleg. I vårt primærforslag til budsjett har me tatt til orde for eigedomsskatt - på visse vilkår, sa Tjelta.

Inger Elisabeth Tranvåg (Tanangerlista) ville ikkje innføre full eigedomsskatt.
- Men for næringseigedom er det på høg tid å innføre ein slik skatt. Difor fremmar me rådmannen sitt forslag i sin heilskap, men ønskjer samstundes å legge fram eit tekstforslag om at det blir innført skatt på næringseigedommar, sa Tranvåg.
Tom Henning Slethei (Frp) peika på at mindretalet i sitt innlegg la til grunn eit konservativt anslag på 18 millionar kroner, men at det er meir å hente i eigedomsskatt.
- Dette seier at det er der dei auka inntektene kjem. Kva er eit fornuftig anslag, og kor mykje vil dei auke dette, lurte Slethei på.
Bjørg Sandal (A) svarte at uttalelsen er bygd på kontakt og vurderingar dei har hatt med fleire kommunar og med NHO.
- Me har eit næringsliv i denne kommunen som få kommunar har. Dei vil bli ein stor bidragsytar når det gjeld eigedomsskatt, sa ho.
Slethei følgde opp med at det i Stavanger har blitt utført ein auke på 18 prosent i eigedomsskatten, medan Ole Ueland (H) stilte spørsmål ved kva mindretalet meiner med maksimal opptrappingsplan for eigedomsskatt. Han teikna eit bilete med at dei får inn 25 millionar kroner første året, og trappar opp litt år for år for til slutt å ende på 80-90 millionar i slike inntekter. Bjørg Sandal svarte at dei startar på to promille, og har ei maksimal opptrapping til sju promille.

Siste nytt i Nyheter

Nå kan du få gratis advokathjelp
ANNONSE
Havarikommisjonen skal <br> granske fritidsbåt-ulykker
 
I denne barnehagen er sykefraværet lavt
McDonald's nærmer seg åpning
Norsea Group med ny avtale på Dvalin-feltet
 

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Sandnesposten

Bygdebladet

Gjesdalbuen

Dalane Tidende

ANNONSE