Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Ordførerens nyttårstale

Befolkningsvekst, nedgangstider i oljebransjen og kommunereformen er blant temaene i ordfører Ole Ueland sin nyttårstale.

Tekst:

Publisert:

TALE: «I det vi i dag skriver 1. januar 2015 er det en glede å kunne ønske dere alle hjertelig velkommen til nyttårsmottakelse her i Sola kulturhus. I år som tidligere år skal vi bruke tiden vi har sammen her i dag til å se tilbake på året som gikk, og til å se fremover mot året som kommer. Dere skal få møte innbyggere som jeg er veldig kry av: Vi skal hedre flere av Solas fantastiske talenter innen idrett og kultur, og vi vil få oppleve noen av kommunens spennende kulturtalenter på scenen.

Det er kjekt å få være ordfører i Sola kommune. Sola er en fantastisk kommune som leverer gode tjenester til innbyggere i alle faser av livet, og vi gjør det på en effektiv måte. Vi tåler sammenligning med andre kommuner på alle områder, og på det aller meste kommer vi ut blant de beste. Dette er et inntrykk som nasjonale målinger og rangeringer også har bekreftet i år.

Etter at jeg ble ordfører for litt over tre år siden er det mange som har spurt meg om hvordan det er. ”Hva har overrasket deg mest med denne jobben?”. Da svarer jeg at jeg på forhånd faktisk hadde forberedt meg på å få en del kjeft, men at jeg tvert i mot er blitt overrasket over alle de gode tilbakemeldingene jeg får. Gode tilbakemeldinger på tilbud innen pleie- og omsorg, skole og barnehage fra innbyggere som har opplevd møtet med kommunens tjenestetilbud som svært godt. Jeg viderebringer disse til kommunens ansatte så ofte jeg kan, vi har mye å takke alle som gir av sin arbeidsinnsats for fellesskapet vårt. Den administrative ledelsen, ved rådmann Ingrid Nordbø og hennes stab, gjør en god jobb til vårt felles beste. Utfordrende oppgaver løses med stort pågangsmot og gjennomføringskraft.

Noen ganger kommer det også frem eksempler som viser at ting ikke fungerer, at noen har en dårlig opplevelse eller ikke får det tilbudet de har krav på. Selv om mye er bra er jeg opptatt av at vi ikke skal bli selvtilfredse. Vi kan alltid bli bedre, og vi skal sette pris på at også de dårlige eksemplene kommer frem. Slik kan vi gripe fatt i dem, lære, og unngå at de gjentar seg.

I løpet av året som har gått har vi fått høre om saker fra flere deler av landet der barn og ungdom ikke har det godt på grunn av mobbing. Saken om Odin, som bare ble 13 år, var en av dem som rørte meg sterkest. Også i Sola har vi fra tid til annen mobbesaker. Mobbing er uakseptabelt, slik skal vi ikke ha det. Kommunens visjon er ”Ansvar for hverandre”, og det betyr at vi alle har et ansvar for at det skal være trygt og godt å vokse opp i Sola.

Vi har sett tilfeller, også i Sola, der mobbing og trakassering nå finner sted på nye arenaer. Tonen i kommentarfeltene på nett kan ofte være hard, og negative bilder og meldinger spres raskt til mange på sosiale medier. Internett har gitt oss mange positive muligheter til å kommunisere med hverandre, og det er blitt enklere for flere å delta. Men vi ser også at utviklingen byr oss på noen utfordringer. Jeg tror mye kan løses med å vise god gammeldags folkeskikk, ved å være hyggelige og høflige med hverandre. Og vi som er voksne må gå foran som gode eksempler når vi bruker sosiale medier om vi forventer at barn og unge skal oppføre seg fint mot hverandre.

Ikke minst gjelder det i 2015, som er et valgår. 14. september er det kommune- og fylkesvalg. Det er en spennende tid, både for oss som er folkevalgte og for kommunen som organisasjon. Nominasjonsprosesser-, programarbeid og valgkamp er krevende for de politiske partiene, og det praktiske rundt avvikling av valget er omfattende for kommunen. Vi skal være takknemlige overfor alle som gjør en jobb, enten det er som kandidater eller de som er med og tilrettelegger praktisk. Dette er vi helt avhengige av for å kunne gjennomføre i tråd med våre lange demokratiske tradisjoner. Lokalvalg handler om hvordan vi vil ha det i kommunen vår fremover, og jeg vil sterkt oppfordre alle innbyggere til å engasjere seg og til å bruke stemmeretten.

I året vi legger bak oss har vi fått anledning til å feire det norske demokratiet med 200-årsjubileet for Grunnloven. I løpet av 2014 hadde en rekke ulike lag og foreninger, skoler og barnehager sin markering av jubileet med både store og små arrangementer. Spesielt har jeg lyst å trekke frem den flotte markeringen Sola historielag tok initiativ til i forbindelse med 17. mai, hvor markeringen for 100 års jubileet ble gjenskapt på Sola skole, og vi blant andre hadde med oss fylkesordfører Janne Johnsen og et flott elevkor fra skolen. Jeg vil også nevne kulturskolens flotte jubileumsforestilling som ble satt opp her i kulturhuset. Vi har mange gode krefter som stiller opp når vi skal feire, i god Sola-ånd blir det folkelige arrangementer der mange er med og bidrar.

I slutten av oktober arrangerte Sola kommune demokratidager. Med et spennende program og topp innledere ønsket vi i Grunnlovsjubileumsåret å løfte blikket. Det ble noen flotte og tankevekkende dager med fokus på de grunnleggende verdiene i vårt samfunn. Menneskerettigheter, ytringsfrihet, rett til å være den vi er, folkestyre, deltakelse, åpenhet, frihet og ansvar. Jeg håper og tror at vi tar med oss disse tankene inn i valgåret 2015.

I likhet med foregående år har også 2014 vært preget av vekst. I fjorårets nyttårstale fortalte jeg om Ida, som ble solabu nummer 25 000. Nå har vi passert 25 500 innbyggere. Dette følges også av en eventyrlig vekst i antall arbeidsplasser. Så langt i denne valgperioden har vi økt fra rundt 18 500 til over 23 000 arbeidsplasser, en økning på over 4 500 på bare tre år. Hoveddelen har kommet på Forus, i Risavika, og rundt flyplassen. Veksten gjør at vi er blant kommunene i Norge med lavest arbeidsledighet.

Tidligere nyttårstaler har handlet mye om hvordan vi håndterer veksten regionen har vært så sterkt preget av, blant annet når det kommer til bolig og infrastruktur. Nå er det noe mer usikkerhet knyttet til neste års vekst. Fallende oljepris og større kostnadsfokus i oljeindustrien gjør at en del er bekymret. Det har jeg forståelse for, trygghet for hus, hjem og jobb er viktig for oss alle. Jeg er likevel opptatt av at vi ikke bare skal lytte til dommedagsprofetene og avisoverskrifter om krise og nedgang. Det er mye spennende på gang i vår region, og det vil skapes trygge arbeidsplasser også i årene som kommer. Men en nedkjøling må vi nok være forberedt på. Det er kanskje også som forventet, ingenting vokser som kjent inn i himmelen.

Vi er sårbare for konjunktursvingninger som den vi er inne i nå. Jeg er opptatt av at vi fremover skal greie å legge til rette for et bredere næringsliv, slik at regionen har flere enn ett ben å stå på i fremtiden. Dette er et arbeid som kommunene i samarbeid, og sammen med næringslivet, må ta på alvor. Jeg tror på aktiv lokal næringsutvikling, og dette bevises gjennom at vi også i år er beste kommune i NHOs nærings-NM.

Svingninger i næringsliv og arbeidsmarked er noe som også kan påvirke kommunens økonomi. Heldigvis har vi ikke merket store utslag foreløpig. I motsetning til flere av våre nabokommuner kan vi trolig gjøre opp 2014 med godt 7 mill. mer i skatteinntekter enn budsjettert, det viser seg at vi har hatt et nøkternt og konservativt budsjett. I desember vedtok kommunestyret budsjettet for 2015, et stramt og solid økonomisk opplegg som vil sørge for at det fortsatt vil være et godt tjenestetilbud for innbyggerne i kommunen. Elevene i Solaskolen skal fortsatt få økt sin kunnskap, og de som har behov for pleie og omsorg skal ha trygghet for at de får det med høy kvalitet. Dette er mulig fordi vi har orden i økonomien, noe jeg ser på som den viktigste oppgaven for oss som er folkevalgte. Vi har vært gjennom et fire år langt omstillingsprogram som har vært tøft både for innbyggere og ansatte. Men det har vært nødvendig. Kombinert med at regjeringen har bedret økonomien for landets vekstkommuner gjør dette at vi nå styrer etter et budsjett som jeg vil si er blant de beste jeg har vært med på så lenge jeg har vært folkevalgt.

2015 blir et krevende år, med mange saker på dagsorden. Diskusjonen om en nasjonal kommunereform fortsetter. Jeg mener som kjent at vi i utgangspunktet er store nok, og at vi leverer gode tjenester til innbyggerne. Likevel er det slik at flertallet på Stortinget har bestemt at reformen kommer. Derfor må vi delta i diskusjon og utredning for å kunne ivareta kommunes innbyggere, enten utfallet blir på den ene eller andre måten. Jeg er også opptatt av å legge til rette for at innbyggerne skal kunne delta i diskusjonen.

Vi skal i gang med spennende prosjekter i 2015 og årene fremover. Flere nye idrettsanlegg, både små og store, skal realiseres. Vi er godt i gang med planlegging av både nytt sykehjem i Sola og nytt kommunehus. Det er også satt av midler til planlegging av ny kirke i Sola sentrum. Kommunen vår vil være preget av stor byggeaktivitet også i årene fremover, mange gravemaskiner og heisekraner har mye de skal bli ferdige med. Dere ser at arbeidet med utvidelse av veisystemet i Sømmevågen og rundt flyplassen er i gang, og også andre vei- og kollektivutbyggingsprosjekter vil prege kommunen fremover. Jeg håper også at boligbyggingen vil fortsette i et jevnt høyt tempo, slik at det er nok boliger til nye solabuer også fremover.

Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke alle dere som er med å bidrar til at jeg kan står her og skryte nok et år. Samarbeidet med bedrifter, frivillige lag- og foreninger, idrett, kirken og enkeltpersoner er helt avgjørende. Dere er med på å gjøre visjonen vår ”Ansvar for hverandre” til virkelighet.

Jeg takker dere alle for året som gikk, og ønsker dere det beste for 2015».

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!